Polityka prywatności

Twoja prywatność to nasz priorytet. Troszczymy się aby powierzone nam dane osobowe, były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z prawem. Oznacza to maksymalną transparentność procesów przetwarzania i zapewnienie naszym Klientom kontroli nad ich danymi. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ALD STUDIO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Dybiec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA DYBIEC ALD STUDIO, NIP: 5130202638, REGON: 385429437 (dalej: Administrator).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

e-mail: [email protected]

telefon: 690 520 434

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

DLACZEGO PRZETWARZACIE DANE OSOBOWE?

Poniżej znajdziesz odpowiedź na to pytanie wraz z podaniem podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Bieżąca działalność Administratora polegająca na projektowaniu stron internetowych, sklepów www oraz aplikacji web, a także obsługa i realizacja zamówień składanych przez naszych Klientów, w tym udostępnianie indywidualnych kont Klienta i narzędzi poczty e-mail.

Konieczność wykonania umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Cele marketingowe – promowanie naszych usług, przesyłanie faktur, odpowiadanie na pytania przesłane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Administratora.

Zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Przetwarzanie  danych osobowych na potrzeby operacji analitycznych i statystycznych, w tym badania satysfakcji Klientów.

Interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO interes gospodarczy, polegający na podnoszeniu jakości świadczonych usług przy zapewnieniu bezpieczeństwa i prawidłowości działania wykorzystywanych narzędzi informatycznych.


CZY PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE?

Potrzebujemy Twoich danych osobowych aby prawidłowo świadczyć nasze usługi. Jeśli nie chcesz podawać nam swoich danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do odmowy nawiązania z Tobą współpracy a także do odmowy wykonania usługi.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJECIE MOJE DANE?

Nie przechowujemy danych osobowych bezterminowo, dążymy do skracania okresu ich przechowywania i usuwania lub anonimizowania danych kiedy nie są już potrzebne. Dostosowujemy okres przechowywania danych do celów dla których zostały zebrane. Kryteriami ustalania okresu przechowywania danych osobowych są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, np. przepisy prawa cywilnego dotyczące terminów przedawnienia. Dopuszczamy możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu przechowywania danych osobowych ze względu na uzasadniony interes prawny np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

CZY PROFILUJECIE MOJE DANE?

Nie prowadzimy procesów profilowania mogących skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

CZY PRZESYŁACIE MOJE DANE INNYM PODMIOTOM?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriami odbiorców danych osobowych:

  • Firmy z sektora IT dostarczające nam narzędzi informatycznych do prowadzenia bieżącej działalności (np. firmy hostingowe, Google, Facebook);
  • Firma zajmująca się działalnością rachunkowo-księgową.

CZY PRZESYŁACIE MOJE DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Możemy przekazywać Twoje dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ponieważ niektórzy z odbiorców danych mają siedzibę poza EOG. Korzystamy wyłącznie z usług tych odbiorców, którzy naszym zdaniem gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Transfer danych poza EOG opiera się na stosowaniu przez odbiorców danych Standardowych Klauzul Umownych.

FACEBOOK – https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/businesstools

GOOGLE –  https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=en

Korzystamy z narzędzi Google Analytics i Facebook Pixel w celach analitycznych i optymalizacji dostarczanych usług. Więcej informacji na temat tych usług znajdziesz pod poniższymi linkami:

FACEBOOK – https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

GOOGLE – https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Korzystanie z Google Analytics i Facebook Pixel może powodować wyświetlanie się na Twoich urządzeniach spersonalizowanych reklam internetowych. Aby uniknąć wyświetlania na Twoich urządzaniach takich reklam, skorzystaj z poniższych linków:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous


JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych osobowych.
  • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

Powyższe uprawnienia możesz realizować poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego w Polsce pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe to:

Adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531-03-00, Infolinia: 606-950-000

E-mail: [email protected]


JAKIE SĄ OBOWIĄZKI ALD STUDIO JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty dla naszych Klientów, w konkretnych celach, z dbałością o prawidłowość danych, nie dłużej niż to konieczne i zapewniając bezpieczeństwo danych.

Prowadzimy Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (dalej: Rejestr), gdzie dokumentujemy czynności przetwarzania danych, w tym sposób przetwarzania danych osobowych. W Rejestrze dla każdej odrębnej czynności przetwarzania danych, odnotowujemy: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) planowany termin usunięcia kategorii danych, (vi) opis kategorii odbiorców danych osobowych (w tym przetwarzających), (vii) opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, (vii) informację o przekazaniu poza EU/EOG.

Rejestrujemy wszelkie przypadki naruszeń ochrony danych osobowych, niezależnie od wagi naruszenia, celem realizacji zasady rozliczalności i zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych dokonujemy oceny czy zaistniałe naruszenie mogło spowodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeśli naruszenie mogło spowodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, zgłaszamy fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorującemu przetwarzanie danych osobowych bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne – nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, zawiadamiamy o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

Ponadto zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, poprzez:

  • procedurę analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
  • procedurę oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
  • dostosowanie środków ochrony danych do ustalonego ryzyka.

UDOSTĘPNIACIE SKRZYNKI EMAIL – CZY MACIE DOSTĘP DO MOJEJ POCZTY?

W ramach świadczonych usług tworzymy i udostępniamy Klientom zindywidualizowane konta użytkownika i skrzynki poczty email, do których dostęp mają wyłącznie nasi Klienci.

W momencie przekazania danych logowania do skrzynki pocztowej, to Klient staje się administratorem danych osobowych przetwarzanych przy jej użyciu. Przypominamy, że RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, jeżeli odbywa się ono przez osobę fizyczną do celów osobistych. Na przykład jeśli używasz skrzynki pocztowej wyłącznie na potrzeby osobistego adresu e-mail i książki adresowej.

Nie monitorujemy danych przechowywanych w Twojej przestrzeni internetowej (koncie użytkownika) ani w wiadomościach e-mail. Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, w tym RODO, a także zapewnienie poufności danych logowania, aby uniknąć udostępnienia ich osobom nieuprawnionym.


CZYM SĄ PLIKI COOKI I CZY Z NICH KORZYSTACIE?

W celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie.

Plik cookie jest plikiem tekstowym zapisywanym na Twoim urządzeniu przez stronę internetową w momencie wejścia na stronę. Pliki cookie są następnie przesyłane do strony internetowej w trakcie każdej kolejnej wizyty w celu rejestracji historii Twojej aktywności.

Większość plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie internetowej może być aktywowana lub wyłączana poprzez zmianę ustawień przeglądarki. W celu wyłączenia plików cookie, należy sprawdzić ustawienia przeglądarki – zazwyczaj znajdziesz je pod hasłem „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edycja”. Wyłączenie plików cookie nie usuwa plików cookie z Twojego urządzenia – w tym celu należy użyć opcji czyszczenia historii przeglądanych stron. Należy jednak zaznaczyć, że takie działanie może usunąć również inne, przydatne informacje z urządzenia (np. dane logowania, preferencje stron). Istnieje również możliwość ustawienia przeglądarki w ten sposób, aby blokowała zapisywanie plików cookie na urządzeniu, lecz w niektórych przypadkach konieczne może okazać się każdorazowe zmienianie tych preferencji w ustawieniach przeglądarki przy następnej wizycie na stronie. Dla uzyskania większej ilości informacji na temat zarządzania plikami cookie, sprawdź ustawienia cookie Twojej przeglądarki.


KIEDY OSTATNIO AKTUALIZOWANO POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?

Polityka Prywatności była ostatnio aktualizowana 23 lipca 2021r. Zastrzegamy sobie możliwość aktualizowania Polityki Prywatności.

pl_PLPolski