Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1. ALD Studio ul. Wrocławskiej 80/73, 30-017 Kraków NIP: 5130202638 (dalej Administrator) ogranicza zbieranie lub wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania oraz korzystania z Serwisów. Zgodnie z przepisami tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. Jeżeli obowiązek taki powstanie w przyszłości – niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).
2. Administrator danych przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług:
 1. Udostępnienia oprogramowania formy ALD Studio za pośrednictwem, którego można prowadzić sprzedaż w sieci.
 2. Projektowania i wdrażanie indywidualnej kreacji graficznych swoich produktów.
 3. Projektowania i wdrażanie modyfikacji i rozbudowy oprogramowania www.
 4. Pośrednictwa i opieki prawnej.
 5. Pośrednictwa marketingu, pozycjonowania oraz promocji.
3. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do marketingu bezpośredniego, w celu dostosowania treści reklamowych. Administrator danych nie podejmuje względem Klienta zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia RODO.
4. Administratorami danych osobowych powierzonych do przetwarzania, w szczególności danych powierzonych przez Klientów prowadzących sklepy internetowego za pośrednictwem oprogramowania ALD Studio, są poszczególni Klienci.
5. Wszystkie podawane dane przez Klienta są uznawane za poufne. Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy kontaktowych wykorzystywane są w celach handlowych.
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. Przetwarzane zgodnie z prawem dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Zbierane w konkretnych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby.
 4. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utrat.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1.Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: Rozporządzenie RODO”).
2. Przekazanie danych jest dobrowolne w celu zawarcia umowy z firmą ALD Studio, otrzymania oferty handlowej lub materiałów promocyjnych i marketingowych.
3. Klient ma prawo do:
 1. Przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora.
 2. Dostępu do Danych Osobowych.
 3. Żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
 4. Cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.
4.Podstawową do przetwarzania danych Klientów jest:
 1. Zawarta umowa o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia RODO).
 2. Przepisy o rachunkowości i powiązane z nimi obowiązku prawne (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO).
 3. Prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu Klientów w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO).
 4. Prawnie uzasadniony interes, polegający na rejestracji rozmów z naszym biurem obsługi klienta w celach dowodowych oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),
 5. Prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszej strony internetowej i świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z naszych usług, lub gdy:
 1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich Danych Osobowych.
 2. W przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu.
 3. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
 4. Ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron.
 5. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych

1. Administrator uwzględniając kontekst i cele przetwarzania stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania Danych Osobowych.
2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Certyfikat SSL na wszystkich stronach wykonanych przez ALD STUDIO, na których podawane są Dane Osobowe.
 3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności panelu administracyjnego ALD STUDIO

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator realizuje obowiązki zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz obowiązujących przepisach prawa krajowego.
2. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych oraz musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie ("rozliczalność"). W tym w szczególności:
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.
 2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO;
 3. Wdraża odpowiednią politykę ochrony danych osobowych.
 4. Wyznacza Inspektora Ochrony Danych, o ile powstanie taki wymóg zgodnie z art. 37 RODO.
3. Dane Osobowe Dane osobowe muszą być:
 1. Przetwarzane zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
 3. Zbierane adekwatnie, stosownie do tego, co niezbędne, aby zrealizować cele.
 4. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 5. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.